SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU MUA TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

Cảm âm Xuân về bản Mèo bản đầy đủ và chi tiết soạn cho sáo Mèo Việt, sáo Bầu – sáo Mèo Tàu và sáo ngang. Đây là bản cảm âm bài xuân về trên bản Mèo đầy đủ và chuẩn xác nhất.

Cảm âm xuân về bản Mèo cho sáo Mèo Việt (bản chính).

Do2 Sib Do2… Sib Do2…. Mib Do) ( vuốt từ từ Mib xuống Do)
Mib fa Sol Mib fa (Sib Sol Sib) Sol
Sòn…. Do Mib fa Sol Mib fa Sol (Sib Sol Sib) Mib Do
Do2 Sib Do2…. Sib Do2 Mib Do, …. Mib fa Sib ..Sol fa Sol
Fa Mib fa, Mib fa Mib Do ….sòn
Sòn Do Mib, fa Mib fa Mib Do (Sib Sol) ( Sib dập xuống sol)
(Sol fa) Sol Sib Sol Sib Sol fa Sol
Sòn Do Mib fa Mib fa Mib Do Mib
(Mib fa) Mib Do Mib Do
Do2 Sib Do2 Sib Do2 Mib Do fa fa Sol Sib Sib Sol (fa Sol)
Sòn Do Mib fa Mib fa Mib Do
Sib Do2 Sib Sol Sib
Sol Sib Sol fa Sol
Fa Sol fa Mib fa
Mib fa Mib Do Mib
Do Mib Do Mib Do Mib sòn Do Mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol (Sib Do2)
Do2 Sib fa Sol Mib Do fa Sol (Sib Sol Sib) Sol (fa Sol)
Sòn Do Mib fa….Mib fa Mib Do (Sib Do2 )

ĐK Xuân Về Trên Bản Mông

(Sib Do2) (Sib Do2) (Mib Do) Do
Sib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)
(Sib Do2) (Sib Do2) Mib Do Do
Sib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib Sol fa Sol Sib Do
Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)
Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Mib Do Do
Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)
Sòn sòn Do Do Mib fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Sib Sol Sib Sol Sib fa Sol fa Sol Mib fa Mib Do Mib Do Mib sòn Do Mib fa Sol fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Mib Do Do
Sib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)
Sib Do2 Sib Do2 Mib Do Do
Sib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib Sol fa Sol Sib Do
Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)
Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Mib Do Do
Sòn sòn Do Do Mib fa Sol Sib Do2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo Mèo Tàu  và sáo Bầu.

Bản này cao hơn bản kia 1 cung

Re2 Do2 Re2… Do2 Re2…. Fa Re) ( VUỐT TỪ TỪ Fa XUỐNG Re)
Fa Sol La Fa Sol (Do2 La Do2) La
SÒN…. Re Fa Sol La Fa Sol La (Do2 La Do2) Fa Re
Re2 Do2 Re2…. Do2 Re2 Fa Re, …. Fa Sol Do2 ..La Sol La
Sol Fa Sol, Fa Sol Fa Re ….SÒN
SÒN Re Fa, Sol Fa Sol Fa Re (Do2 La) ( Do2 DẬP XUỐNG La)
(La Sol) La Do2 La Do2 La Sol La
SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Fa
(Fa Sol) Fa Re Fa Re
Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Sol Sol La Do2 Do2 La (Sol La)
SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re
Do2 Re2 Do2 La Do2
La Do2 La Sol La
Sol La Sol Fa Sol
Fa Sol Fa Re Fa
Re Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Sol La Do2 La (Do2 Re2)
Re2 Do2 Sol La Fa Re Sol La (Do2 La Do2) La (Sol La)
SÒN Re Fa Sol….Fa Sol Fa Re (Do2 Re2 )

ĐK

(Do2 Re2) (Do2 Re2) (Fa Re) Re
Do2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)
(Do2 Re2) (Do2 Re2) Fa Re Re
Do2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 Re
SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)
SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Re
SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)
SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 La Do2 Sol La Sol La Fa Sol Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Re
Do2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)
Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Re
Do2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 Re
SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)
SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Re
SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo ngang.

La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La.
Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2. Mi2. La2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La.
La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Do2 Re2.
Do2 Re2 Do2 La2 Mi2.
Mi2 La2 Do2 Re2.
Do2 Re2 Do2 La2 Sol2 Mi2.
Re2 Mi2 Sol2.
Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2.
Mi La2 Do2 Re2.
Do2 Re2 Do2 La2 Do2.
Re2 Do2 La2 Do2 La2. La2 Sol2 La2.
Sol2 La2 La2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.
Mi La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2.
Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2.
Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2.
Do2 Re2 Do2 La2 Do2 Do2.
La2 Do2 La2 Do2 La2.
Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La2.
La2 Sol2 Re2 Mi2 Do2 La2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.
Mi La2 Do2 Re2.
Do2 Re2 Do2 La La2 La2 La2 La La.
La2 La2 Mi2 Mi2.
Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2.
La2 La2 La La.
La2 La2 Mi2 Mi2.
Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2.
Mi2 Mi2 La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.
Mi Mi La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 La2. Mi2 Mi2 La2 La2.
Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.
Mi Mi La2 La2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 Do2 La2 Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2.

Bình luận facebook
mua sao truc

Shop bán sáo đầy đủ các loại – click vào ảnh để ghé shop nhé

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Hãy truy cập sáo Bầu để chọn loại mua Bầu nhé!

Hãy truy cập sáo Mèo để chọn loại mua sáo mèo